Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

NIJZ predstavlja osrednjo organizacijo na področju javnega zdravja, ki si s 400 zaposlenimi ter številnimi sodelavci v različnih družbenih resorjih in v nevladnih organizacijah prizadeva  uresničevati poslanstvo NIJZ - to pa  je: prispevati k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije. Glavne dejavnosti NIJZ zajemajo:

  • spremljanje in ocenjevanje zdravja prebivalstva in sistema zdravstvenega varstva,
  • prepoznavanje groženj zdravju in oblikovanju ukrepov za njihovo obvladovanje,
  • vodenje zbirk podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva ter
  • krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag za sprejemanje zdravju prijaznih politik ter programov in ukrepov za preprečevanje bolezni.

Poleg delovanja na omenjenih področjih prispeva NIJZ k novim spoznanjem tudi z aktivnim vključevanjem v številne mednarodne projekte s področja javnega zdravja. Z razširjanjem novih vedenj in dobrih praks izpolnjuje tudi svojo vlogo na področju raziskovanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov javnega zdravja.

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) je samostojna, nevladna raziskovalna organizacija s 60-letno tradicijo. Na inštitutu, kjer je 23 zaposlenih, so zbrani vrhunski strokovnjaki s področja makro in mikroekonomije. Evropski integracijski procesi ter razmah podjetništva v začetku devetdesetih let so spodbudili raziskovanje in svetovanje na področju mednarodne konkurenčnosti, strateškega planiranja, organizacijskega in finančnega prestrukturiranja podjetij, kohezijske politike EU, trga dela in razvoja podeželja. Pomembno mesto v dejavnosti inštituta zavzemajo projekti na področju gospodarskega, socialnega in regionalnega razvoja Slovenije ter vprašanja s področja dohodkovne, zdravstvene, tehnološke, industrijske, transportne, prostorske, urbane in izobraževalne politike.

Inštitut EMONICUM

Inštitut EMONICUM je inštitut za spodbujanje aktivnega in zdravega življenja v vseh starostnih obdobjih. Sedež Inštituta je v Ljubljani, ki je bila pred 2000 leti rimsko mesto z imenom Emona, iz katerega izvira tudi ime Inštituta. V okviru dejavnosti Inštituta so na področju zdravega in aktivnega življenja pomembne naslednje usmeritve: pomen in vpliv zdravega in aktivnega življenja v družbi in politiki, širjenje zdravstvene pismenosti med različnimi družbenimi skupinami, e-vključenost in premagovanje digitalnega razkoraka,     tečaji za širitelje zdravstvene pismenosti in kulture v lokalnih okoljih ipd.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je združenje, ki že od leta 1967 zastopa interese institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih. Skupnost tvori mrežo domov za starejše in posebnih zavodov (trenutno 99 izvajalcev s skupno 20.164 mesti na 120 lokacijah).

Skupnost nudi podporo izvajalcem institucionalnega varstva starejših, ki obsega zastopanje interesov članov na različnih področjih (zakonodaja, nacionalne strategije), finančno in organizacijsko svetovanje, strokovno izobraževanje in usposabljanje, komunikacijsko podporo idr. Spremlja in sooblikuje področje institucionalnega varstva starejših pa tudi širše področje zagotavljanja različnih oblik storitev za starejše. Poleg tega, da je Skupnost vmesni člen med interesi izvajalcev in državo, ima tudi bogate mednarodne povezave, je polnopravni član več mednarodnih organizacij in aktivno sodeluje tako v projektih  kot v posvetovalnih telesih na evropskem nivoju. Ena od pomembnih nalog Skupnosti je tudi kritičen, a konstruktiven odnos do države in vseh njenih organov, aktivno pa poskušamo sooblikovati javno mnenje in pozitivno podobo o domovih in dejavnosti skrbi za starejše kot celote.

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. ZDUS ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

Cilji: skrb za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanje gmotnega in socialnega položaja svojih starejših izboljšanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih, izboljšanje medgeneracijskega sožitja, preprečevanje družbene izključenosti starejših, preprečevanje vseh oblik nasilja in diskriminacije starejših, sodelovanje z organi in organizacijami, ki prispevajo k višji kakovosti življenja starejših, aktivno državljanstvo starejših in njihovo vključevanje v vse oblike družbenega dialoga in soodločanja, ki naj v čim večji meri izkorišča njihove delovne in življenjske izkušnje ter znanje, vzpodbujanje medsebojne pomoči starejših, skrb za promocijo zdravja starejših, aktivno staranje in vseživljenjsko učenje.

Inštitut RS za socialno varstvo

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 1996 ustanovila Republika Slovenija, v njenem imenu pa ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Raziskovalnemu oddelku se je leta 2004 pridružila še Otroška opazovalnica. Na Inštitutu skrbimo za oblikovanje in vzdrževanje različnih baz podatkov za socialnovarstvene storitve in programe, spremljamo izvajanje različnih vladnih zakonov in strateških dokumentov, z oblikovanjem posebnih sistemov kazalcev ter zbiranjem in analiziranjem podatkov pa skrbimo tudi za njihovo informacijsko podporo. Za potrebe učinkovitega odločanja pripravljamo strokovne podlage za različne vladne ukrepe in svetujemo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

EuroHealthNet

EuroHealthNet (EHN) je neprofitna evropska organizacija, ki povezuje mrežo agencij ter nacionalnih in regionalnih vladnih organizacij, njene članice pa so tudi organizacije civilne družbe in strokovne institucije. Vsem naštetim je skupna dejavnost na področju javnega zdravja, še posebej promocija zdravja in skrb za enakost v zdravju. EHN je bil ustanovljen leta 1996 in združuje evropske partnerske organizacije. Delovanje svojih članic podpira prek razvoja projektov, mreženja in komunikacije. Njen cilj je pomagati pri izboljšanju zdravja in enakosti v zdravju v in med državami EU. Te cilje dosega s podporo in sodelovanjem v številnih projektih in z razvojem politik v povezavi s članicami in evropskimi institucijami.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.