Vsebinske usmeritve za obravnavo padcev med starejšimi v zdravstvu

V zdravstvu so padci področje vseh treh nivojev zdravstvenega varstva. V nadaljevanju sledi nekaj potrebnih vsebinskih usmeritev, ki jim na posameznih nivojih velja namenjati potrebno pozornost in bodo predmet razprave med  deležniki in udeleženci na 3. strokovnem srečanju projekta AHA.SI.

Primarno zdravstveno varstvo

V primarnem zdravstvu naj bi v referenčnih ambulantah preventivi padcev namenjali več pozornosti z enostavnimi testiranji tveganja za padce, zlasti med krhkimi posamezniki. Teste naj bi poznali tudi oskrbovalci v domačih okoljih. Zdravniki in sestre naj bi spremljali bolnike z osteoporozo, se izogibali neusklajenemu predpisovanju zdravil, spodbujali zdrav način življenja in telesno aktivnost.

Urgentni oddelki

Na urgentnih oddelkih naj bi ugotavljati dejavnike tveganja, kakovost napotitev in oblikovali občasne nasvete za javnost in priporočila za primarno zdravstvo. Travmatologi, ortopedi, geriatri, fiziatri, fizioterapevti in kineziologi naj bi vsak s svojega področja sodelovali v pripravi preventivnih priporočil. Na ravni bolnišnic naj bi preverjali varnost oddelkov oz. bolnišničnega okolja, vzpostavili mednarodno primerljivo evidenco bolnišničnih padcev in korektivnih ukrepov, ugotavljali osteoporozo in druge dejavnike tveganja in bolnike podpirali v preventivnih aktivnostih. Odgovorni v zdravstvu naj bi zagotovili testiranje vseh sprejetih bolnikov in njihovo celovito obravnavo vključno s fizioterapijo, rehabilitacijo in drugim preventivnim ukrepanjem.

Domovi starejših občanov

Domovi starejših občanov imajo na področju preventive padcev veliko izkušenj, ki niso izkoriščene. Segajo tudi na področje oskrbe na domu, še posebej pa na preventivo padcev med dementnimi in inkontinentnimi posamezniki. Njihovo vlogo v celoviti preventivi padcev bo potrebno posebej opredeliti.

Lokalne skupnosti

Lokalne skupnosti lahko kot starosti prijazna okolja veliko prispevajo k socialni vključenosti starejših in njihovi neodvisnosti v domačem okolju. Spodbujajo naj jih k domačim opravilom, vrtnarjenju, nakupovanju, druženju z otroci in šolarji in biti koristen družini, prijateljem in domačemu kraju. Vse to predstavlja posredno preventivo padcev. V aktivnosti lokalnih okolij se lahko vključijo domovi starejših občanov in formalni ter neformalni oskrbovalci.

Nevladne organizacije in društva

Nevladne organizacije in društva lahko v okviru svojih aktivnosti skrbijo za razgibanost starejših občanov s športnimi, rekreativnimi in zabavnimi aktivnostmi, ki naj jih vodijo usposobljeni vaditelji, še posebej v primerih, ko se vanje vključujejo krhki posamezniki.

Javnost in politika

Javnost in politika naj bi padce sprejemala kot pomemben vzrok poškodb, invalidnosti in umrljivosti med starejšimi, ki skrajšuje njihova življenja, zmanjšuje njihovo kakovost in povzroča velike stroške. V opozarjanju o pomenu padcev in njihovi preventivi naj bi sodelovali tudi mediji.

Vlada naj v preventivi poškodb izpostavlja potrebo po preventivi padcev.  Predpiše naj podatke, ki naj se zbirajo o padcih in ki omogočajo objektivno meriti preventivne cilje. Strokovnjaki naj pripravijo vaje za vzdrževanje moči, okretnosti in ravnotežja, prilagojene sposobnostim posameznih starostnih obdobij ali bolezni. Predupokojitveni seminarji naj bodo vključeni v pravice iz delovnega razmerja. Gradijo naj se varne javne površine, stavbe in stanovanja. Zagotovijo naj se sredstva za raziskave o padcih. Določi naj se dan preventive padcev in poškodb. Podpirajo naj se aktivnosti starosti prijaznih okolij.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.